10 ñåíòÿáðÿ 2018. Ðîñòîâ-íà-Äîíó. «Ðîñòîâ Àðåíà». Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Òîâàðèùåñêèé (êîíòðîëüíûé) ìàò÷.Ðîññèÿ — ×åõèÿ.

10 ñåíòÿáðÿ 2018. Ðîñòîâ-íà-Äîíó. «Ðîñòîâ Àðåíà». Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Òîâàðèùåñêèé (êîíòðîëüíûé) ìàò÷.
Ðîññèÿ — ×åõèÿ — 5:1.
Ôîòî Àëåêñàíäð Ôåäîðîâ «ÑÝ».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *